(sprejeta 17. julija 2003)

V poglavju Odprta javna uprava poudarja pomen postopka sodelovanja (konzultacije) javnosti pri sprejemanju aktov javne uprave in pravnih instrumentov, ki zagotavljajo participacijo javnosti pri sprejemanju odločitev javne uprave.

(sprejeta 2. oktobra 2003)

Vlada se je v tej strategiji med drugim zavezala za uveljavljanje različnih oblik sodelovanja nevladnih organizacij v procesih oblikovanja in izvajanja politik.

(podpisana 25. junija 1998 v danskem mestu Aarhus, ratifikacija v Sloveniji napovedana za leto 2004)

V drugem stebru konvencija pogodbenicam nalaga, da javnosti zagotovijo potrebne informacije, sprejmejo ustrezne praktične in/ali druge ukrepe, da zagotovijo pregledno in pravično udeležbo javnosti pri pripravi načrtov in programov v zvezi z okoljem.

Novi zakon o varstvu okolja v 40. členu določa način sodelovanja javnosti pri pripravi državnega programa in operativnih programov varstva okolja.

Samo sodelovanje zainteresirane javnosti v postopku priprave NPVO je namenjeno doseganju naslednjih ciljev:

 • zagotavljanje preglednosti postopka,
 • boljša informiranost o politiki varstva okolja v EU in Sloveniji,
 • boljša informiranost o vsebinah predloga NPVO,
 • pridobivanje dodatnih argumentov, stališč in informacij, ki jih prinašajo udeleženci v procesu, prispeva h kakovostnejšemu dokumentu,
 • večja podpora za izvajanje NPVO.

Poleg teh splošnih ciljev sodelovanja javnosti bo imel program za NPVO značaj pilotskega projekta - primera 'dobre prakse':

 • rabil bo za razvijanje in preizkus ustrezne metodologije vključevanja javnosti v procese načrtovanja politike varstva okolja v okviru MOPE v obdobju tik pred ratifikacijo arhuške konvencije v Sloveniji;
 • metodologija in priporočila za sodelovanje javnosti, ki bodo temeljila na izvedenem programu, bodo lahko uporabljana tudi v drugih delih ministrstva (npr. prostor, energija) in drugih resorjih Vlade RS, kar je skladno s procesom reforme državne uprave in procesom dialoga vlada - NVO;
 • dosežena bo tudi višja stopnja ozaveščenosti in motivacije odgovornih uslužbencev znotraj MOPE o pomenu in postopkih sodelovanja javnosti.
 • PROCESNI NAČRT
  Načrt priprave NPVO in sodelovanja javnosti je javno objavljen. Vsebuje terminske roke faz priprave ter oblike sodelovanja v različnih fazah. Predhodno je bilo opravljeno posvetovanje o predlogu procesa sodelovanja z NVO. Proces je objavljen na spletni strani in sproti dopolnjen z novimi vsebinami.

 • IZHODIŠČA IN FORMALNI OKVIRI
  2. februarja so bili javno predstavljeni izhodišča in formalni okviri za pripravo NPVO, marca pa bodo sledile predstavitve ciljev in programov 4. in 7. poglavja, ki bodo v funkciji predstavitev okvirov, predlaganih ciljev in iskanja rešitev kot tudi izobraževanja in ozaveščanja zainteresirane javnosti.

 • PRIPOMBE IN OBRAVNAVE
  Vse zainteresirane stranke bodo imele pravico podajanja pripomb in sodelovanja v vseh bistvenih delih procesa. Roki za oddajo pripomb bodo vsaj 30 dni. Vse prispele pripombe bodo proučene, javno objavljene, nanje pa bodo pripravljeni tudi odgovori. Celoviti zapisniki vseh javnih obravnav v procesu bodo javno objavljeni.

 • NEODVISNO MODERIRANJE
  Delovni proces bodo moderirali usposobljeni neodvisni profesionalci.

 • VREDNOTENJE
  Ob zaključku vladnega postopka bo proces sodelovanja javnosti predmet vrednotenja, v katerem bodo sodelovali udeleženci procesa iz vseh sektorjev.