legenda
  Dokument, odprt za pripombe
  Poročilo z javne predstavitve oz. obravnave
  Zbrane pripombe javnosti
  Mnenje in stališča MOPE na pripombe javnosti

Javno naročilo za Program vključevanja zainteresiranih javnosti v pripravo Nacionalnega programa varstva okolja

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja (7.10.2004)

seznam sodelavcev pri pripravi NPVO

Dispozicija NPVO

Dispozicija, cilji in indikatorji NPVO

Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji

Operativni program odstranjevanja odpadkov

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vodeOperativni program za uresničevanje ukrepov v zvezi z varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati