tematske strategije

četrtek, 21. april 2005
Vabilo na javno predstavitev Strategije o morskem okolju

Poročilo o javni predstavitvi Strategije o morskem okolju

Vprašalnik in Pojasnila za izpolnjevanje vprašalnika

Strategija o morskem okolju - rezultati procesa sodelovanja javnosti na območju držav EU (v angleškem jeziku)

 

Program za izvedbo javnih predstavitev tematskih strategij EU na področju okolja in vključevanja zainteresiranih javnosti v pripravo stališč

Evropska skupnost je julija 2002 sprejela 6. okoljski akcijski program EU ( ang., slo.)

V okviru osnovnih štirih prednostnih področij (klimatske spremembe, narava in biotska raznovrstnost, kakovost življenja, raba naravnih virov in odpadki), za katere so določeni nekateri cilji in usmeritve, je predviden tudi sprejem sedmih tematskih strategij v roku treh let od sprejema programa.

 

Sedem tematskih strategij

Priprava tematskih strategij (na področju zraka, tal, pesticidov, morskega okolja, odpadkov, trajnostne rabe naravnih virov in urbanega okolja) je eden izmed ukrepov v okviru 6. okoljskega akcijskega programa Skupnosti. Tak koncept je bil uveden kot poseben način ukrepanja na sedmih ključnih okoljskih področjih, ki zahtevajo celovit pristop zaradi kompleksnosti področja, raznolikosti ukrepov ali potrebe po številnih in novih rešitvah.

Priprava sedmih tematskih strategij poteka samostojno in neodvisno, iz njih pa bodo izšli predlogi bodisi ukrepov ali novih predlogov zakonodajnih aktov. Strategije vključujejo opredelitev predlogov, ki so potrebni za dosego ciljev, določenih v programu, in predvidene postopke za njihovo sprejetje. Strategije bodo predložene Evropskemu parlamentu in Svetu in sprejete predvidoma v obliki Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta.

Ministrstvo za okolje in prostor bo za vse tematske strategije izvedlo javne obravnave nastajajočih dokumentov pred njihovem sprejemom v okviru Evropske komisije. Javne obravnave bodo predvidoma potekale v letu 2005, skladno z njihovim potekom priprave. Programe javnih obravnav bomo objavljali sprotno.

Tematske strategije so v osnutku in v angleškem jeziku že dosegljive na spletnih straneh Evropske komisije, v okviru javnih razprav pa bodo odgovorni nosilci v okviru MOP pripravili tudi slovenski povzetek za posamezno tematsko strategijo.

•  Tematska strategija o morskem okolju (http://europa.eu.int/comm/environment/water/consult_marine.htm)

•  Tematska strategija o varstvu zraka (http://europa.eu.int/comm/environment/air/cafe/index.htm)

•  Tematska strategija o preprečevanju nastajanja in recikliranju odpadkov (http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm)

•  Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov (http://europa.eu.int/comm/environment/natres/index.htm)

•  Tematska strategija o pesticidih (http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/home.htm)

•  Tematska strategija o varstvu tal (http://europa.eu.int/comm/environment/soil/index.htm)

•  Tematska strategija o urbanem okolju (http://europa.eu.int/comm/environment/urban/home_en.htm)