Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja

Tematske strategije

Nacionalni program, ki ga pripravljamo, je ključni dokument na področju varstva okolja. Želimo, da njegova priprava poteka na kar se da odprt in transparenten način, zato skušamo že v zgodnji fazi priprave zagotavljati sodelovanje ključnih javnosti. Menimo, da bo nacionalni program, pripravljen na takšen način, boljši in tudi bolje izvedljiv v praksi. Vabimo vas, da v procesu priprave nacionalnega programa varstva okolja aktivno sodelujete.

Ministrstvo za okolje in prostor

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) je osnovni strateški dokument na področju varstva okolja, njegov cilj pa je splošno izboljšanje okolja in kakovosti življenja ter varstvo naravnih virov. V ta namen program opredeljuje cilje na posameznih področjih za določena časovna obdobja ter prednostne naloge in ukrepe za dosego teh ciljev. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je pripravilo novi NPVO, kot to določa predlog novele zakona o varstvu okolja (ZVO). Njegova priprava in obravnava je sledila sprejemu novele zakona, in predvidenemu terminskemu planu. Na predlog Vlade RS, NPVO sprejme Državni zbor RS.

Vzporedno s pripravo NPVO poteka priprava vrste operativnih programov, ki se vsebinsko navezujejo na nacionalni program. Operativne programe sprejema Vlada RS, sodelovanje javnosti pri njihovi pripravi pa poteka podobno kot za NPVO.